Ενημέρωση
Νέα
Εκθέσεις
Δελτία Τύπου
Εκδηλώσεις
Περί Φωτός...
Συνεντεύξεις
Εταιρίες
Εκπαίδευση
Έργα Εταιριών
Ανεξάρτητοι Σχεδιαστές
Εργασίες
Άρθρα
Ιδέες & Λύσεις
Τεχνολογίες
Τεχνο - γνωσία
Περιήγηση
Προϊόντα
Επαγγελματικός
Εσωτερικών Χώρων
Εξωτερικών χώρων
LED
Διακοσμητικά
International Posts
Events
News
 
Διαφημιστικά Banner
Naxos island Greece
 
 
Άρθρα / Ιδέες & Λύσεις
 
Ανακύκλωση προϊόντων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  
Δημοσίευση: 05 Ιουλίου 2005
 

Υποχρεώσεις και σχόλια εταιρειών του κλάδου μας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 2939/2001 και του υπ’ αριθμόν 117 Προεδρικού Διατάγματος, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27/1/2003, οι παραγωγοί ή εισαγωγείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ), υποχρεούνται είτε να οργανώσουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, είτε να συμμετάσχουν σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που αφορά τη δραστηριότητά τους.

Με βάσει τις υποβληθείσες προτάσεις και με στόχο την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών και την προστασία του περιβάλλοντος, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 105134(ΦΕΚ 905/17.6.2004), το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ».

Οι παραγωγοί ή εισαγωγείς ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) οι οποίοι δεν έχουν οργανώσει σύστημα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, υποχρεούνται να συμμετάσχουν στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα, καταβάλλοντας αναδρομικά από 1/7/2004 το τέλος ανακύκλωσης που αναλογεί στις πωλήσεις για το διάστημα από 1/7/2004 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και έκτοτε ανά μήνα για τις πωλήσεις του αμέσως προηγούμενου μήνα.

Το τέλος ανακύκλωσης υπολογίζεται ανά μονάδα βάρους και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία των προϊόντων.

Για τις εταιρείες του κλάδου μας οι οποίες σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του Π.Δ. 117/2004, ανήκουν στην κατηγορία 5, το τέλος ανακύκλωσης, για μεν τα φωτιστικά είδη ανέρχεται σε 672,27 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι συνολικά σε 800 ευρώ ανά τόνο, για δε τους λαμπτήρες η εισφορά υπολογίζεται ανά τεμάχιο και ανέρχεται σε 0,101 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19% ήτοι συνολικά 0,120 ευρώ ανά τεμάχιο.

Σε συνέχεια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί «ξεχωριστής αναγραφής της χρηματικής εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης επί των τιμολογίων πώλησης των προϊόντων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού», (αρ. 112145, ΦΕΚ 1916 Β-24/12/2004), η οποία ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ (24/12/2004), προβλέπεται η αναγραφή διακεκριμένα επί των τιμολογίων πώλησης, της χρηματικής εισφοράς ανά τεμάχιο προϊόντος. Δεν ισχύει η ξεχωριστή αναγραφή της χρηματικής εισφοράς στις αποδείξεις λιανικής πώλησης. Το συνολικό ποσό της χρηματικής εισφοράς ανά είδος, θα υπολογίζεται ανάλογα με το βάρος του φωτιστικού σύμφωνα με τα παραπάνω και για τους λαμπτήρες ανά τεμάχιο. Το χρηματικό τέλος της ανακύκλωσης, αποτελεί τέλος υπέρ τρίτων το οποίο καταλογίζεται και αποδίδεται από τον παραγωγό – εισαγωγέα του προϊόντος και επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

Σχετικά με τα ανωτέρω και σε συνέχεια των επαφών που είχαμε με εκπροσώπους εταιρειών του χώρου διαπιστώσαμε την δυσαρέσκεια τους σε σχέση με την υποχρέωση της αναδρομικής καταβολής του τέλους ανακύκλωσης από 1/7/2004, άλλα και σε σχέση με την σημαντική επιβάρυνση της τιμής των προϊόντων για τους τελικούς καταναλωτές.

Διαπιστώθηκε επίσης η πρόθεση ορισμένων εταιρειών για την σύσταση εναλλακτικού φορέα διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο οποίος θα διαχειρίζεται τα προϊόντα των εταιρειών του κλάδου.

 

 

Link :

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Αναζήτηση
Newsletter
 
 
 
Facebook Group
 
 
Popular Articles
 
 
All rights reserved Copyright © 2004-2010 Όροι Χρήσης Powered by SEO.